Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

fugufisz
3568 2860 500
Reposted frompampunio pampunio viawiks wiks

May 03 2018

fugufisz
Reposted fromtowo85 towo85 viafreeway freeway
fugufisz
3713 b05d 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viabudas budas
fugufisz
4683 ec2f

image

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaczinok czinok

April 29 2018

fugufisz

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamorazmora morazmora
fugufisz
Reposted fromgruetze gruetze viamorazmora morazmora

March 22 2018

fugufisz
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viainvincible invincible

March 05 2018

fugufisz
0636 5df1 500
Reposted frompunisher punisher viainvincible invincible

March 01 2018

fugufisz
7562 d34d
Reposted fromtichga tichga viastonerr stonerr

February 27 2018

fugufisz
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 viainmybetterworld inmybetterworld
6782 9f6c
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamorazmora morazmora

February 18 2018

fugufisz
2290 1c00
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
fugufisz
7996 a735
Reposted fromMtsen Mtsen viamorazmora morazmora
2864 6f46 500
Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viamorazmora morazmora
fugufisz
5042 fd20 500
Reposted fromkelu kelu viastonerr stonerr
fugufisz
1572 1fca
Reposted frompulperybka pulperybka
0316 dce5
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viastonerr stonerr

February 11 2018

fugufisz

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viastonerr stonerr
fugufisz
Reposted fromFlau Flau vianowaay nowaay
1206 c3e2 500
Reposted fromfinnglas finnglas vianowaay nowaay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl